CsgoBlackRocks

eXTREMESLAND

❗️ خط زدن نام ایران در میان تیم های منطقه خاورمیانه مسابقات eXTREMESLAND CS:GO Asia 2019

❗️ خط زدن نام ایران در میان تیم های منطقه خاورمیانه مسابقات eXTREMESLAND CS:GO Asia 2019  به علت تنش های…